Základní škola

Komunitní základní škola Avalon je školou, která chce být součástí běžného života dětí.

Vyučování probíhá v souladu s rytmy ročního koloběhu přírody a člověka. Forma otevřeného vyučování je vstřícná k individuálním zájmům a potřebám dětí. Inovativní vzdělávací prvky podporují vnitřní motivaci a radost z bádání.

Základní škola Avalon je tvořena 1. i 2. stupněm a nabízí také zázemí pro domácí školáky.

Chceme rozvíjet pozitivní přístup k životu. Důvěru v to, že život má smysl, svět je příznivý a my všichni „jsme v pořádku“. Dovednost nebrat si věci osobně a respektovat autonomii a potřeby u sebe i u druhých. Tyto dovednosti otevírají cestu k vzájemnosti a schopnosti týmové spolupráce.

Základní hodnoty

 • Důvěra
 • Otevřenost
 • Svoboda a odpovědnost
 • Respekt

Podporujeme schopnost sebereflexe a sebehodnocení. Hodnocení od pedagoga pouze slovní.

Naším cílem je poskytovat dětem základní vzdělávání cestou přirozeného učení s podporou vnitřní motivace a osobní zodpovědnosti. Vytvořit společný prostor pro vzájemné sdílení, učení se a růst. V tomto směru se otevíráme také širší komunitě.

Hlavní myšlenky

 • škola jako přirozená součást života dětí, rodičů a učitelů,
 • otevřenost názorům a připomínkám jak rodičů, tak dětí,
 • spoluúčast dětí a rodičů na rozhodování,
 • partnerský přístup,
 • spolupráce, respekt k odlišnostem názorovým i jiným,
 • bezpečí a možnost rozvoje individualit,
 • důraz na osobní odpovědnost každého jednotlivce s ohledem na věkové i osobnostní zvláštnosti,
 • rozvoj ušlechtilých morálních hodnot, empatie, důvěry, kamarádství,
 • rozvoj duchovních hodnot a úcty k lidství, úcty k lidskému i duchovnímu tvoření,
 • respekt k přírodě a propojení s jejími rytmy,
 • celoroční kontakt s přírodou,
 • oživování tradic prostřednictvím oslav pohanských i křesťanských svátků,
 • podpora vnitřní přirozené motivace a chuti k celoživotnímu vzdělávání a učení se,
 • příprava na život v moderním světě.

Náš školní vzdělávací program čerpá z myšlenek otevřeného vyučování a dalších inovativních pedagogických směrů. Otevřené vyučování navazuje na alternativní přístupy (např. waldorfská či montessori pedagogika) a obohacuje je o nové výukové metody a postupy. Učitel zde přebírá roli rádce a průvodce na cestě poznávání (dobrého i zlého :-)).

Metody a postupy

 • individuální týdenní plánování práce každého žáka – podpora samostatnosti a odpovědnosti,
 • výuka z velké části mimo budovu, na zahradě, louce, v lese – kontakt s přírodou,
 • výuka v ranních, dopoledních a odpoledních blocích – nenásilný přechod činností,
 • učitel jako průvodce učením – respektující přístup,
 • velký podíl environmentální výchovy,
 • výlety a exkurze k nabývání zkušeností v přirozeném prostředí,
 • třídy bez lavic zařízené k práci skupinové i individuální,
 • přístup k informacím – knihy, internet,
 • třídy věkově smíšené – v životě přirozenější,
 • práce v kruzích, skupinách i individuální – dle aktuální situace,
 • kvalitní výuka hlavních předmětů a světového jazyka,
 • umělecké činnosti a ruční práce jako součást vzdělávání,
 • praktikování tradičních řemesel a lidového umění,
 • celoroční péče o zahradu, políčko, případně sad,
 • celoroční kontakt s hospodářskými a domácími zvířaty,
 • projektové vyučování – život se skládá z projektů,
 • využívání konstruktivního rozhovoru – umění řešit záležitosti efektivně,
 • metody kritického myšlení – vytváření vlastního názoru,
 • zážitková pedagogika – vstřebávání informací formou zážitku,
 • problémové vyučování – rozvoj myšlení a schopnosti řešit problémy,
 • práce s knihou a myšlenkami jiných lidí,
 • komunitní a diskusní kruhy – rozvoj schopnosti vyjadřování a naslouchání,
 • vytváření portfolií práce každého žáka,
 • pouze slovní hodnocení, a to pouze činnosti žáka, nikoli jeho osobnosti,
 • mediace jako prostředek k řešení konfliktů či nežádoucího jednání.