Lesní školka

Lesní mateřská škola Avalon chce navazovat na rodinné prostředí dětí laskavým přístupem pedagogů i bezpečným zázemím.

Vzdělávání probíhá v souladu s rytmy ročního koloběhu přírody a člověka. Lesní pedagogika zabezpečuje dostatek pohybu na čerstvém vzduchu v podnětném prostředí přírody.

Skupiny dětí školky Avalon jsou věkově smíšené, aby fungovaly co nejpřirozeněji.

Chceme rozvíjet pozitivní přístup k životu. Důvěru v to, že život má smysl, svět je příznivý a my všichni „jsme v pořádku“. Dovednost nebrat si věci osobně a respektovat autonomii a potřeby u sebe i u druhých. Tyto dovednosti otevírají cestu k vzájemnosti a schopnosti týmové spolupráce.

Základní hodnoty

 • Důvěra
 • Otevřenost
 • Svoboda a odpovědnost
 • Respekt

Naším cílem je poskytovat dětem výchovu a vzdělávání cestou přirozeného učení s podporou vnitřní motivace a osobní zodpovědnosti. Vytvořit společný prostor pro vzájemné sdílení, učení se a růst. V tomto směru se otevřít také širší komunitě.

Hlavní myšlenky

 • příroda jako přirozené, tj. člověkem (a pedagogem) nepřipravené prostředí, které samo o sobě nabízí prostor pro kreativitu, rytmus a harmonii
 • respektující přístup k dítěti a vzájemný respekt dítěte a dospělého
 • bezpečný a zdravý prostor s jasnými a čitelnými hranicemi plný přijetí a láskyplného přístupu
 • vědomá práce s chybou (můžu se splést, nemusím vědět)
 • bezpečné riziko (krokový přístup k bezpečné práci s opravdovými nástroji – kuchyňský nůž – škrabka – ostrý nůž, lezení na stromy apod.)
 • bezpečné poznávání a zkoumání svých vlastních hranic
 • otevřená komunikace na úrovni všech mezilidských vztahů
 • každodenní pohyb, procházky, výlety a volná hra v přírodě – nenucená možnost rozvoje hrubé i jemné motoriky a přirozený rozvoj řeči
 • rozvoj kompetencí k životu, vůle, sociálních dovedností, podpory důvěry v sebe sama
 • úcta k jedinečnosti, respekt k jinakosti, podpoře radosti ze života
 • směřování k ekologické výchově a trvale udržitelnému rozvoji
 • podpora zdravého a ekologického životního stylu, pravidelný rytmus, střídání akce a klidu, plynutí, aktivity a odpočinku, dostatečný prostor pro volnou hru
 • organizované aktivity zaměřené mimo jiné na práci s výtvarným materiálem, přírodovědu, vyprávění příběhů, dospělí jako průvodci dětským světem i světem dospělých

Dítě je jedinečná osobnost a školka jej může podporovat a motivovat. Naším cílem je, aby na konci předškolního období mělo dítě osvojené základní kompetence pro život – samostatnost, sociální cítění, fyzickou a psychickou zdatnost, zdravé sebevědomí. Chceme, aby dokázalo rozlišit a rozvíjet svoje dovednosti a zájmy. Nabídneme dostatek prostoru pro volnou hru, při níž může dítě rozvíjet svou fantazii, spontánnost, tvořivost.

Metody a formy výchovného působení

 • metody prožitkového učení – hlavními znaky tohoto učení jsou spontaneita, objevnost, tvořivost, radost z poznávání, komunikativnost a aktivita
 • podpora přirozeného pozorování, experimenty – pedagog podporuje dítě v jeho přirozené zvídavosti
 • volná hra – chceme umožnit dostatek prostoru ke spontánním činnostem a volné hře, jedná se o nejpřirozenější způsob učení a základní potřebu předškolního věku
 • individuální přístup k dítěti s pochopením a respektem k jeho možnostem
 • slavnosti a rituály vycházející z koloběhu roku i každodenních činností – dávají dětem jistotu a hranice
 • využití přirozené potřeby rytmu a opakování – rozdělení dne, týdne, měsíce i roku – děti se tím lépe orientují v čase, střídá se napětí a uvolnění
 • komunitní kruhy – setkávání při společném posezení a vítání dne v kruhu – společenství, bezpečí a důvěra, sdílení názorů a pocitů, kultivace komunikace a vztahů s druhými
 • řízené vzdělávací aktivity – podnětné vzdělávací prostředí a aktivity
 • cílené vzdělávací činnosti – individuální, skupinové nebo celoškolkové
 • kooperativní učení – věkově heterogenní skupiny, podpora komunikace, vzájemného řešení konfliktů a přirozené potřeby spolupracovat